Bases

BASES CONCURS MA QUE VALS, SCOUT”

Aquest document estarà́ disponible en l’adreça www.maquevalscout.org i www.scoutsvalencians.org

 1. Objecte

Scouts Valencians (d’ara en avant, el “Organitzador”), amb CIF número G-97.919.971. i amb domicili social en Pl. Chopin, 6 acc C de València 46022, organitza i gestiona la iniciativa denominada “MA QUE VALS, SCOUT” en la web www.maquevalscout.org, (d’ara en avant, la “Web”) les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter (d’ara en avant, la “Iniciativa”), i que es publicita en la pàgina web www.maquevalscout.org i www.scoutsvalencians.org

 1. Participació

Per a poder participar en la present Iniciativa es requereix el següent:

–          Ser major d’edat.

–          Per a menors d’edat, la inscripció l’haurà de fer el tutor o tutora amb la potestat per a realitzar-lo.

–          Ser resident en el territori espanyol a efectes legals en el moment d’haver participat en la present Iniciativa (DNI o Targeta de residència).

–          Estar donat d’alta dins d’un grup de Scouts Valencians, en el CRM de Scouts d’Espanya, abans del 14 de juny de 2020.

–          Ser el legítim titular del contingut enviat.

Cada participant garanteix a l’organitzador la veracitat i la gestió de les autoritzacions per a l’ús de les dades subministrades i de les imatges de les persones que apareguen en el vídeo, responent de qualsevol reclamació que poguera plantejar-se sobre aquest tema.

Tindran la condició de participants els usuaris i usuàries que complisquen els requisits anteriors i participen en la Iniciativa d’acord amb els termes especificats en l’apartat següent per al desenvolupament d’aquesta.

A causa dels normatives de protecció de dades i imatge, no poden participar persones (menors o majors) que no siguen associats en un grup de Scouts Valencians.

 

 1. Mecànica

Les persones que participen hauran de pujar en la web i en l’apartat de la seua secció: Colònia, Estol, S.Scout, Unitat, Clan i Scouters/Comité, un vídeo, en format mp4 horitzontal, amb una duració mínima d’1 minut i màxima de 2 minuts.

Aquest vídeo mostrarà el seu talent en arts escèniques (el teatre, la dansa, la música, el cinema, i en general, qualsevol manifestació del denominat món de l’espectacle) amb contingut o valors d’educació scout.

 1. Termini

El termini de participació comença el 26 d’abril de 2020 i finalitzarà el 14 de juny de 2020 a les 23.55 hores.

 1. Garantías

5.1 Les persones que participen cedeixen, sense límit temporal ni territorial algun la totalitat dels drets de propietat intel·lectual que poguera correspondre-li sobre el contingut posat a la disposició de l’Organitzador, responent de la seua autoria, titularitat i originalitat i garantint a l’Organitzador el pacífic exercici dels drets cedits.

D’aquesta manera, l’Organitzador podrà́ utilitzar com considere oportú el material rebut, tallant i/o editant, el material per a la difusió en els mitjans de comunicació que lliurement determine i, concretament, a través dels seus comptes de Twitter, Instagram i Facebook de Scovalen i de la seua pàgina web.

5.2 Les persones participants seran responsables de qualsevol reclamació que poguera plantejar-se arran del contingut del vídeo enviat per a participar en aquesta Iniciativa, eximint a l’Organitzador enfront de qualsevol responsabilitat derivada del contingut, ús d’imatges o qualsevol motiu anàleg per part d’un tercer.

 1. Premis

Les beques seran gestionades des de Scouts Valencians als Grups de les persones guanyadores. Scouts Valencians no donarà en efectiu diners als participants. El valor dels premis serà justificat mitjançant factures a nom de Scouts Valencians.

Educands

 L’Organitzador delegarà mitjançant un jurat format per 5 educadors/es scouts de la secció per edat, puntuarà d’1 a 3 punts, 5 ítems d’avaluació de l’actuació. Els 5 vídeos (de cada secció) que tinguen major puntuació passaren a la segona fase d’avaluació.

Pel mateix procés de puntuació hi haurà una segona fase d’elecció amb nou jurats (coordinadors/as de SPRE, un membre de l’Equip Scout Federal, un membre de l’Equip Scout ASDE, Direcció de la Escola EF i tècnic gerent de la OO. FF) valoraran als finalistes dels quals, els tres amb major puntuació seran becats per a les següents activitats scouts.

– Tercer finalista, beca amb valor de 50€ per a primera acampada de la Ronda solar següent a la Iniciativa.

– Segon finalista, beca amb valor de 90€ per al campament de les vacances de Pasqua, de la Ronda solar següent a la Iniciativa.

– Primer finalista, beca amb valor de 250€ per al campament d’estiu, de la Ronda solar.

Scouters/Comité

L’Organitzador, per a valorar les actuacions de la secció de scouters, delegarà mitjançant un jurat format per 3 membres de l’Equip Scout Federal. Puntuarà d’1 a 3 punts, 5 ítems d’avaluació de l’actuació. Els 5 vídeos que tinguen major puntuació passaren a la segona fase d’avaluació.

Pel mateix procés de puntuació, nou jurats (coordinadors/as de SPRE, un membre de l’Equip Scout Federal, un membre de l’Equip Scout ASDE, Direcció de la Escola EF i tècnic gerent de la OO. FF) valoraren als finalistes dels quals, els tres amb major puntuació seran premiats amb un xec regal per a material d’acampada:

– Tercer finalista, xec regal amb valor de 50€.

– Segon finalista, xec regal amb valor de 90€.

– Primer finalista, xec regal amb valor de 250€.

Premi del Públic

Mitjançant l’eina de “M’agrada” en el vídeo en la web, el vídeo que reculla més m’agrada, serà el guanyador. En cas d’empat, el jurat de la segona fase (coordinadors de SPRE, un membre de l’Equip Scout Federal, un membre de l’Equip Scout ASDE, Direcció de la Escola EF i tècnic gerent de la OO. FF) valoraren d’1 a 3 punts, 5 ítems d’avaluació de l’actuació i el que tinga major puntuació serà el guanyador.

El premi serà d’una beca valorada en 250€ per al campament d’estiu, de la Ronda solar.

Premi del Grup amb més participació

Es comptabilitzarà tots els membres que participen per grup i es farà un percentatge de participació segons llistat de CRM.

El que tinga major percentatge de participació, el Grup, serà premiat amb un xec regal de 250€ per a material o activitat del Grup en la Ronda Solar.

Scouts Valencians comunicarà el 21 de juny de 2020 per directe d’Instagram en el seu compte oficial @scovalen, les persones guanyadores i el Grup amb més participació i després es contactarà amb elles per telèfon o correu electrònic per a gestionar la beca o el xec regal.

Una vegada efectuada la comunicació vàlida amb les persones guanyadores, aquestes hauran de confirmar la seua acceptació o eventual renúncia en el termini de 24 hores, per a major agilitat de l’assignació correcta i completa dels premis de la Iniciativa. En cas de renúncia haurà dé fer-ho via correu electrònic per a major seguretat.

 1. Supervisió

Qualsevol persona que participe que manipule els procediments de participació i/o que incomplisca les bases contingudes en el present document serà́ desqualificada. També queda reservat el dret de verificar per qualsevol procediment que l’Organitzador estime apropiat que els guanyadors/as compleixen amb tots els requisits d’aquest document.

 1. Modificacions de les Bases i/o anexes

Scouts Valencians es reserva el dret a realitzar modificacions – incloent la cancel·lació o suspensió anticipada de la Iniciativa – i/o a afegir annexos successius sobre aquestes bases per motius tècnics, operatius o d’audiència, publicant sempre aquestes modificacions i/o annexos en l’adreça www.maquevalscout.org

 1. Protecció de Dades de caràcter personal

Des de Scouts Valencians ens importa manejar amb la necessària cura les dades que són part de la vostra identitat i intimitat. Només us demanarem aquells estrictament necessaris per a identificar-vos de cara a participar en aquesta activitat. Una vegada finalitzada l’activitat els eliminarem, excepte els quals deixem en la pàgina web, al costat del vostre vídeo, per a identificar-vos (nom i grup scout de pertinença). Cap dada serà feta públic ni cedida a ningú excepte aquests tres.

Tots els participants del concurs hauran d’haver emplenat en el seu moment la fitxa oficial d’autorització d’ús de protecció de dades de la Federació, que s’entrega en entrar en qualsevol grup scout.

La participació en aquesta iniciativa implica, lògicament, l’autorització per a l’ús de la imatge de la persona participant. Aquest (o el seu tutor legal en cas de minoria d’edat) es responsabilitza i compromet al fet que totes les altres persones que apareixen en el vídeo són conscients de la seua finalitat i han donat també l’autorització per a l’ús de la seua imatge amb les condicions establides en aquestes bases.

Si teniu algun dubte o problema respecte a les vostres dades de caràcter personal, o voleu exercir algun dels drets que us corresponen segons la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, escriviu-nos a info@scoutsvalencians.org i us atendrem de seguida (en dies laborables).

 1. Conflictes i Llei Aplicable.

La participació en la present iniciativa implica l’acceptació de la mediació dels òrgans de resolució de conflictes interns de la Federació. Una vegada emesos les decisions dels diferents jurats, qualsevol participant que al·legue una irregularitat greu o un incompliment de les presents bases, podrà sol·licitar en el termini de deu dies a la Comissió de Drets i Garanties un dictamen sobre aquest tema per a la seua elevació al Consell Scout Federal. Aquest òrgan, en la seua pròxima reunió, estarà habilitat per a modificar qualsevol de les fallades sempre amb base en un incompliment rellevant d’aquesta normativa.

BASES CONCURSO MA QUE VALS, SCOUT”

Este documento estará́ disponible en la dirección www.maquevalscout.org y www.scoutsvalencians.org

 1. Objeto

Scouts Valencians (en adelante, el “Organizador”), con CIF número G-97.919.971. y con domicilio social en Pl. Chopin, 6 acc C de València 46022, organiza y gestiona la iniciativa denominada “MA QUE VALS, SCOUT” en la web www.maquevalscout.org, (en adelante, la “Web”) las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter (en adelante, la “Iniciativa”), y que se publicita en la página web dirección www.maquevalscout.org y www.scoutsvalencians.org

 1. Participación

Para poder participar en la presente Iniciativa se requiere lo siguiente:

 • Ser mayor de edad.
 • Para menores de edad, la inscripción la deberá hacer el tutor o tutora con la potestad para realizarlo.
 • Ser residente en el territorio español a efectos legales en el momento de haber

participado en la presente Iniciativa (DNI o Tarjeta de residencia).

 • Estar dado de alta dentro de un grupo de Scouts Valencians, en el CRM de Scouts de España, antes del 14 de junio de 2020.
 • Ser el legítimo titular del contenido enviado.

Cada participante garantiza al organizador la veracidad y la gestión de las autorizaciones para el uso de los datos suministrados y de las imágenes de las personas que aparezcan en el vídeo, respondiendo de cualquier reclamación que pudiera plantearse al respecto.

Tendrán la condición de participantes los usuarios y usuarias que cumplan los requisitos anteriores y participen en la Iniciativa de acuerdo con los términos especificados en el apartado siguiente para el desarrollo de esta.

A causa de les normativas de protección de datos e imagen, no pueden participar personas (menores o mayores) que no sean asociados en un grupo de Scouts Valencians.

 1. Mecánica

Las personas que participen deberán subir en la web y en el apartado de su sección: Colonia, Manada, S.Scout, Unidad, Clan y Scouters/Comité, un video, en formato mp4 horizontal, con una duración mínima de 1 minuto y máxima de 2 minutos.

Este video mostrará su talento en artes escénicas (el teatro, la danza, la música, el cine, y en general, cualquier manifestación del denominado mundo del espectáculo) con contenido o valores de educación scout.

 1. Duración

El plazo de participación comienza el 26 de abril de 2020 y finalizará el 14 de junio de 2020 a las 23.55horas.

 1. Garantías

5.1 Las personas que participen ceden, sin límite temporal ni territorial alguno la totalidad de los derechos de propiedad intelectual que pudiera corresponderle sobre el contenido puesto a disposición del Organizador, respondiendo de su autoría, titularidad y originalidad y garantizando al Organizador el pacífico ejercicio de los derechos cedidos.

De este modo, el Organizador podrá́ utilizar como considere oportuno el material recibido, cortando y/o editando, el material para la difusión en los medios de comunicación que libremente determine y, concretamente, a través de sus cuentas de Twitter, Instagram y Facebook de Scovalen y de su página web.

5.2 Las personas participantes serán responsables de cualquier reclamación que pudiera plantearse a raíz del contenido del vídeo enviado para participar en esta Iniciativa, eximiendo al Organizador frente a cualquier responsabilidad derivada del contenido, uso de imágenes o cualquier motivo análogo por parte de un tercero.

 1. Premios

Las becas serán gestionadas desde Scouts Valencians a los Grupos de las personas ganadoras. Scouts Valencians no dará en efectivo dinero a los participantes. El valor de los premios será justificado mediante facturas a nombre de Scouts Valencians.

Educandos

El Organizador delegará mediante un jurado formado por 5 educadores/as scouts de la sección por edad, puntuará de 1 a 3 puntos, 5 ítems de evaluación de la actuación. Los 5 videos (de cada sección) que tengan mayor puntuación pasaran a la segunda fase de evaluación.

Por el mismo proceso de puntuación habrá una segunda fase de elección con nueve jurados (coordinadores/as de SPRE, un miembro del Equipo Scout Federal, un miembro del Equipo Scout ASDE, Dirección de la Escola EF y técnico gerente de la OO. FF) valorarán a los finalistas de los cuales, los tres con mayor puntuación serán becados para las siguientes actividades scouts.

 • Tercer finalista, beca con valor de 50€ para primera acampada de la Ronda solar siguiente a la Iniciativa.
 • Segundo finalista, beca con valor de 90€ para el campamento de las vacaciones de Pascua, de la Ronda solar siguiente a la Iniciativa.
 • Primer finalista, beca con valor de 250€ para el campamento de verano, de la Ronda solar.

Scouters/Comité

El Organizador, para valorar las actuaciones de la sección de scouters, delegará mediante un jurado formado por 3 miembros del Equipo Scout Federal. Puntuará de 1 a 3 puntos, 5 ítems de evaluación de la actuación. Los 5 videos que tengan mayor puntuación pasaran a la segunda fase de evaluación.

Por el mismo proceso de puntuación, nou jurados (coordinadores/as de SPRE, un miembro del Equipo Scout Federal, un miembro del Equipo Scout ASDE, Dirección de la Escola EF y técnico gerente de la OO. FF) valoraran a los finalistas de los cuales, los tres con mayor puntuación serán premiados con un cheque regalo para material de acampada:

 • Tercer finalista, cheque regalo con valor de 50€.
 • Segundo finalista, cheque regalo con valor de 90€.
 • Primer finalista, cheque regalo con valor de 250€.

Premio del Público

Mediante la herramienta de “Me gusta” en el video en la web, el video que recoja más me gusta, será el ganador. En caso de empate, el jurado de la segunda fase (coordinadores de SPRE, un miembro del Equipo Scout Federal, un miembro del Equipo Scout ASDE, Dirección de la Escola EF y técnico gerente de la OO. FF) valoraran de 1 a 3 puntos, 5 ítems de evaluación de la actuación y el que tenga mayor puntuación será el ganador.

El premio será de una beca valorada en 250€ para el campamento de verano, de la Ronda solar.

Premio del Grupo con más participación

Se contabilizará todos los miembros que participan por grupo y se hará un porcentaje de participación según listado de CRM.

El que tenga mayor porcentaje de participación, el Grupo, será premiado con un cheque regalo de 250€ para material o actividad del Grupo en la Ronda Solar.

Scouts Valencians comunicará el 21 de junio de 2020 por directo de Instagram en su cuenta oficial @scovalen, las personas ganadoras y el Grupo con más participación y luego se contactará con ellas por teléfono o correo electrónico para gestionar la beca o el cheque regalo.

Una vez efectuada la comunicación válida con las personas ganadoras, estas deberán confirmar su aceptación o eventual renuncia en el plazo de 24 horas, para mayor agilidad de la asignación correcta y completa de los premios de la Iniciativa. En caso de renuncia deberá́ hacerlo vía correo electrónico para mayor seguridad.

 1. Supervisión

Cualquier persona que participe que manipule los procedimientos de participación y/o que incumpla las bases contenidas en el presente documento será́ descalificada. También queda reservado el derecho de verificar por cualquier procedimiento que el Organizador estime apropiado que los ganadores/as cumplen con todos los requisitos de este documento.

 1. Modificaciones de las Bases y/o anexos

Scouts Valencians se reserva el derecho a realizar modificaciones – incluyendo la cancelación o suspensión anticipada de la Iniciativa – y/o a añadir anexos sucesivos sobre estas bases por motivos técnicos, operativos o de audiencia, publicando siempre estas modificaciones y/o anexos en la dirección www.maquevalscout.org

 1. Protección de Datos de carácter personal

Desde Scouts Valencians nos importa manejar con el necesario cuidado los datos que son parte de vuestra identidad e intimidad. Sólo os vamos a pedir aquellos estrictamente necesarios para identificaros de cara a participar en esta actividad. Una vez finalizada la actividad los eliminaremos, salvo los que dejemos en la página web, junto a vuestro vídeo, para identificaros (nombre y grupo scout de pertenencia). Ningún dato será hecho público ni cedido a nadie salvo estos tres.

Todos los participantes del concurso deberán haber rellenado en su día la ficha oficial de autorización de uso de protección de datos de la Federación, que se entrega al entrar en cualquier grupo scout.

La participación en esta iniciativa implica, lógicamente, la autorización para el uso de la imagen de la persona participante. Éste (o su tutor legal en caso de minoría de edad) se responsabiliza y compromete a que todas las otras personas que aparecen en el vídeo son conscientes de su finalidad y han dado también la autorización para el uso de su imagen con las condiciones establecidas en estas bases.

Si tenéis alguna duda o problema respecto a vuestros datos de carácter personal, o queréis ejercer alguno de los derechos que os corresponden según la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, escribidnos a info@scoutsvalencians.org y os atenderemos enseguida (en días laborables).

 1. Conflictos y Ley Aplicable.

La participación en la presente iniciativa implica la aceptación de la mediación de los órganos de resolución de conflictos internos de la Federación. Una vez emitidos los fallos de los diferentes jurados, cualquier participante que alegue una irregularidad grave o un incumplimiento de las presentes bases, podrá solicitar en el plazo de diez días a la Comisión de Derechos y Garantías un dictamen al respecto para su elevación al Consejo Scout Federal. Este órgano, en su próxima reunión, estará habilitado para modificar cualquiera de los fallos siempre con base en un incumplimiento relevante de esta normativa.

Add your comment

Your email address will not be published.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

es_ESSpanish
es_ESSpanish